Προσωπικά Δεδομένα – GDPR

Αρχική / Προσωπικά Δεδομένα – GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Olympus Bank (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, Δράμα, ΤΚ 66132, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), που τέθηκε σε ισχύ την 25/5/2018, το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, καθώς και οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Τράπεζα, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, τους αποδέκτες, τις τυχόν διαβιβάσεις και το χρονικό διάστημα τήρησής τους, η Τράπεζα έχει προβεί στην κατάρτιση Πολιτικών και σε αντίστοιχη ενημέρωση των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, όπου απαιτείται, ως ακολούθως:

  1. Ενημέρωση Πελατών – Μεριδιούχων για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δείτε εδώ)
  2. Για την Ενημέρωση αυτών που υποβάλλουν παράπονα (δείτε εδώ)
  3. Ενημέρωση Β επιπέδου για την Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Βιντεοεπιτήρησης (δείτε εδώ)
  4. Για την Πολιτική Επεξεργασίας Cookies (δείτε εδώ)

III. Ασφάλεια προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνον από το νομίμως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Τράπεζας. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η Τράπεζα, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και συμβατικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Τράπεζα για το σκοπό αυτό.

Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

IV. Τα δικαιώματα σας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης.

Να ενημερώνεται για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα δεδομένα του, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Τράπεζα, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα διατηρεί, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

β) Δικαίωμα πρόσβασης.

Να γνωρίζει ποια προσωπικά του δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Τράπεζα, καθώς και την προέλευση τους.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης.

Να ζητήσει διόρθωση ή και συμπλήρωση τυχόν ανακριβών προσωπικών του δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ανάγκη αυτή.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ε) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.

Να αρνηθεί ή να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός αν αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών του φυσικού προσώπου.

στ) Δικαίωμα διαγραφής .

Να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το οποίο μπορεί να ικανοποιηθεί υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων Τράπεζας για τη τήρησή τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ζ) Δικαίωμα φορητότητας.

Να ζητήσει από την Τράπεζα λάβει σε προσβάσιμη και αναγνώσιμη μορφή ή να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Τράπεζας για τη διατήρηση των δεδομένων και την εκπλήρωση του καθήκοντος της προς το δημόσιο συμφέρον.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα ειδικά διαμορφωμένα έντυπα της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.

V. Τρόπος άσκησης δικαιώματος σας

Για την άσκηση των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε :

– στο δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων, που θα σας παρασχεθεί.

– ταχυδρομικώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Τράπεζας, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, Δράμα, ΤΚ 66132, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) dpo@olympusbank.gr.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση του. Σε περίπτωση όμως που τα αιτήματα του είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται να ζητήσει από το φυσικό πρόσωπο την ανάληψη του σχετικού κόστους, ενημερώνοντας τον σχετικά, είτε αρνούμενη να ανταποκριθεί σε αυτά.

Σε κάθε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο θεωρεί ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο : 2106475600

Fax : 2106475628

VI. Τροποποίηση παρούσας Πολιτικής

Η κατά τα ανωτέρω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αντικαθιστά κάθε προηγούμενη πολιτική για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Ν.2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Τράπεζας.

Η Τράπεζα δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.olympusbank.gr), καθώς και στο δίκτυο Καταστημάτων της.