Πληροφόρηση για τα Προσωπικά Δεδομένα – GDPR

Αρχική / Πληροφόρηση για τα Προσωπικά Δεδομένα – GDPR

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ (εφεξής η «Τράπεζα»), στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ την 25/5/2018, σας παρέχει με τον παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και καταργεί πλήρως από την εφαρμογή του, τον Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, υποψήφιους ή υφιστάμενους πελάτες, που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Τράπεζα, αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά τους δεδομένα είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σχέσεων με αυτήν, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Τράπεζα από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματος αυτού ή της ίδιας της Τράπεζας.

1. Ποιά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

Η Τράπεζα προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει σ΄αυτήν ως υποψήφιοι ή υφιστάμενοι πελάτες και εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής σας σχέσης στο πλαίσιο παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών από την Τράπεζα ή μέσω αυτής.

Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και επεξεργαζόμαστε :

-Στοιχεία ταυτοποίησης και νομιμοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλλο, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα, λοιπά δημογραφικά στοιχεία.

-Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

-Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης, όπως ενδεικτικά επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα, λοιπά στοιχεία φορολογικής και εισοδηματικής φύσεως.

-Δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή.

-Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα.

-Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς.

-Δεδομένα που σχετίζονται με στοιχεία υγείας και με συνθήκες διαβίωσης.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων, τηρούνται από την Τράπεζα μόνον εφόσον αυτά έχουν παρασχεθεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης σχετικής συναλλακτικής σχέσης προς όφελος των ανηλίκων. Σε καμία περίπτωση η Τράπεζα δεν συναλλάσσεται απευθείας με ανηλίκους, ούτε τα παρεχόμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες απευθύνονται για άμεση χρήση από ανηλίκους, συναλλάσσεται δε μόνο με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών. Για τους σκοπούς της παρούσης ανήλικα θεωρούνται άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Από που συλλέγουμε τα δεδομένα σας

-Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας, από τον Πελάτη ή και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

-Τα δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης, από τον πελάτη και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, από την εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για λογαριασμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Για την επεξεργασία των δεδομένων που διενεργεί, όπως και για την άσκηση των σχετικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε απευθείας από την εταιρία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ η οποία εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι, τηλ.2103676700 ή μέσω της ιστοσελίδας www.teiresias.gr

-Τα δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων, πιστοληπτικής ικανότητας, πιστωτικής βαθμολόγησης, συναλλακτικής συμπεριφοράς από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

-Τα δεδομένα υγείας προσκομίζονται από τον ίδιο τον Πελάτη με δικού του πρωτοβουλία

3. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

Η Τράπεζα είναι δυνατόν να επεξεργασθεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για τους ακόλουθους σκοπούς :

Α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν τη σύναψη της κυρίως για :

-την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας,

-την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την Τράπεζα,

-την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και την εν

γένει παροχή του αιτηθέντος προϊόντος ή υπηρεσίας της Τράπεζας,

-για την εξυπηρέτηση όλων των μορφών συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Β) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως με :

-την πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

-την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις και της φορολογικής νομοθεσίας,

-την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας, όπου κατά περίπτωση απαιτείται για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης.

-τη γνωστοποίηση και διαβίβαση στις αρμόδιες εποπτικές, ανεξάρτητες, αστυνομικές, δικαστικές και εν γένει δημόσιες αρχές, καθώς και τρίτα νομίμως αδειοδοτούμενα νομικά πρόσωπα, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Τράπεζας, της προάσπισης των συμφερόντων της, καθώς και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας και προστασίας των συναλλαγών σας, ιδίως αναφορικά με τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ άλλων με :

-τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και την εν γένει συναλλακτική σας συμπεριφορά, στο πλαίσιο ανάπτυξης και βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας,

-την επίλυση τυχόν αιτημάτων ή παραπόνων σας,

-την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων στο πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας

-την πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού,

-την ενημέρωση σας για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας ή τρίτων εταιριών που διαθέτει η Τράπεζα, και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεση σας για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας.

Δ) Αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης σας με την Τράπεζα ή κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης, η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σας είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, από τις οποίες προκύπτουν αποφάσεις που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις των παραμέτρων εκείνων, που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση των αιτημάτων σας και την εν γένει συναλλακτικής σας σχέσης με την Τράπεζα.

Ε) Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για λόγους ασφαλείας

Με σκοπό την πρόληψη κλοπής αγαθών, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, την προστασία του συναλλακτικού κοινού και την ασφάλεια του προσωπικού, τοποθετούνται από την Τράπεζα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στους χώρους των εγκαταστάσεων της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή τεχνικές προδιαγραφές συστημάτων, ενημέρωση συναλλασσόμενων, χρόνος τήρησης δεδομένων κλπ.

Η συλλογή και τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης(CCTV), καθώς και το σύστημα ασφαλείας εισόδου καταστημάτων της Τράπεζας πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

4. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:

α) Στους υπαλλήλους της Τράπεζας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία των συμβάσεων σας με την Τράπεζα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο.

β) Σε φορείς στους οποίους η Τράπεζα αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών (Ν.3758/2009), εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν.4354/2015), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως εταιρίες επεξεργασίας δεδομένων για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησης τους (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική μεταβολή στην Τράπεζα), επαναξιολόγησης του κινδύνου, κατηγοριοποίησης των συμβάσεων και των οφειλών που απορρέουν από αυτές, επεξεργασίας προτάσεων ρύθμισης κλπ για λογαριασμό της Τράπεζας, όπως και πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

γ) Σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και λειτουργούν νόμιμα, όπως και εταιρίες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν.3156/2003 για τιτλοποίηση απαιτήσεων.

δ) Σε εταιρίες απόκτησης απαιτήσεων κατά τον Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών εταιριών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε περίπτωση εκχώρησης των απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.

ε) Σε πιστωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγών όπως swift, sepa, visa κλπ

στ) Σε εποπτικές , ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή λοιπές αρχές στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

ζ) Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ για τα δεδομένα που αφορούν στα τηρούμενα σ΄αυτήν αρχεία, όπως ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγματικές, απλήρωτα γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις χορήγησης δανείων, συμβάσεις παροχής εγγυήσεων κλπ

η) Σε φορείς συγχρηματοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όταν συντρέχει περίπτωση όπως το ΕΤΕΑΝ, το Ελληνικό Δημόσιο κλπ

θ) Σε εταιρίες που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό της Τράπεζας για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της.

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η Τράπεζα μπορεί να προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) Εφόσον έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη συγκεκριμένη χώρα,

β) Εφόσον ο πελάτης έχει παράσχει την ρητή του συγκατάθεση στην Τράπεζα και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου,

γ) Σε περίπτωση που η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης, όπως εκτέλεση εντολής αποστολής εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, οπότε τα κατά περίπτωση απαραίτητα δεδομένα του πελάτη θα διαβιβασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται, όπως SWIFT, SEPA, ανταποκρίτρια Τράπεζα κλπ.,

δ) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση της Τράπεζας από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση ή δικαστική απόφαση,

ε) στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Τράπεζας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας,

στ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση δικαιωμάτων της Τράπεζας ή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Για την εκπλήρωση των υπό (δ) και (ε) υποχρεώσεων ενδέχεται να διαβιβασθούν τα προσωπικά δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

6. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση με την Τράπεζα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τον νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σχετικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Τράπεζα ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα των πελάτη, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση με την Τράπεζα τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη θα τηρούνται για διάστημα πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους, στο πλαίσιο υποβολής σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων από το νόμο ή τις κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του πελάτη και στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα προσωπικά του δεδομένα, δύνανται κατά την κρίση της Τράπεζας, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

7. Τα δικαιώματα του πελάτη σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα

Κάθε πελάτης / φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα :

α) Δικαίωμα ενημέρωσης. Να ενημερώνεται για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα δεδομένα του, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται η Τράπεζα, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα διατηρεί, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

β) Δικαίωμα πρόσβασης. Να γνωρίζει ποια προσωπικά του δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και την προέλευση τους.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης. Να ζητήσει διόρθωση ή και συμπλήρωση τυχόν ανακριβών προσωπικών του δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ανάγκη αυτή.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ε) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Να αρνηθεί ή να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός αν αποδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών του πελάτη.

στ) Δικαίωμα διαγραφής . Να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το οποίο μπορεί να ικανοποιηθεί υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων Τράπεζας για τη διακράτηση τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ζ) Δικαίωμα φορητότητας. Να ζητήσει από την Τράπεζα λάβει σε προσβάσιμη και αναγνώσιμη μορφή ή να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει , σε οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Τράπεζας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση του καθήκοντος της προς το δημόσιο συμφέρον.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο πελάτης δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα ειδικά διαμορφωμένα έντυπα της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.

8. Τρόπος άσκησης δικαιώματος πελάτη και υποβολή καταγγελίας

Για την άσκηση των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων του, ο πελάτης δύναται να απευθύνεται :

– στο δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας συμπληρώνοντας το έντυπο Ασκησης δικαιωμάτων πελάτη, που θα του παρασχεθεί.

– εγγράφως, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Τράπεζας Μεγάλου Αλεξάνδρου 7 & Νταή, 66100 Δράμα, γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στο αίτημα του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε η Τράπεζα θα ενημερώνει τον Πελάτη εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, για τους λόγους που δεν ενήργησε, και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του πελάτη δεν συνεπάγεται επιβάρυνση του. Σε περίπτωση όμως που τα αιτήματα του είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Τράπεζα δύναται να ζητήσει από τον πελάτη την ανάληψη του σχετικού κόστους, ενημερώνοντας τον σχετικά, είτε αρνούμενη να ανταποκριθεί σ΄αυτά.

Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 1-3 ΤΚ 11523 Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο : 2106475600

Fax : 2106475628

9. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνον από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της Τράπεζας. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η Τράπεζα, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επιπρόσθετα έχουν ενσωματωθεί στο δίκτυο κατάλληλες εφαρμογές βασιζόμενες σε υψηλού επιπέδου πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση οι απαιτούμενοι έλεγχοι με σκοπό την αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Τράπεζα για το σκοπό αυτό.

Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς του κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της επεξεργασίας.

Η Τράπεζα για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα έχει θεσπίσει Πολιτικές και Κανονισμούς Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω των οποίων :

-επιτυγχάνεται η προστασία των δεδομένων που διακινούνται από τα δίκτυα δεδομένων που χρησιμοποιεί η Τράπεζα,

-ελέγχεται αποκλειστικά η πρόσβαση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας και διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών που τα συστήματα αυτά διαχειρίζονται,

-εντοπίζονται έγκαιρα και προλαμβάνονται, στο μέτρο του δυνατού, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έγινε στο πλαίσιο του Ν.2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Τράπεζας.

Η Τράπεζα δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.dramabank.gr), καθώς και στο δίκτυο Καταστημάτων της.