Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224/2013

Αρχική / Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224/2013

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίσθηκε με το Ν.4224/2013 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 31.12.2014. Τον Μάιο του 2021 (ΦΕΚ 2411/07.06.2021) τέθηκε σε ισχύ η αναθεώρηση του σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 392/31.5.2021)

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που στοχεύουν στην αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφορήσεως μεταξύ Δανειολήπτη και πιστωτικού ιδρύματος, έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες των λύσεων ρυθμίσεως ή οριστικής διευθετήσεως των οφειλών σε καθυστέρηση, των οποίων η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Olympus Bank  είναι πρόθυμη να συμβάλει στη διευκόλυνση των Δανειοληπτών-Πελατών της που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενημερώνοντάς τους εγκαίρως και με σαφήνεια, αναφορικά με τους εναλλακτικούς τρόπους διευθετήσεως των οφειλών τους, εντός των ορίων των πραγματικών δυνατοτήτων τους.

Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ) αφορά σε Δανειολήπτες:

  • Φυσικά Πρόσωπα (ιδιώτες/ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις)
  • Νομικά Πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο το ποσό του Ευρώ 1.000.000)

Ισχύει για όλους τους ενεχομένους στην οφειλή (συνοφειλέτες/εγγυητές)

Από την Δ.Ε.Κ. εξαιρούνται:

1. Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015.

2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν:

  • Το ποσό των 1.000€, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών φυσικών προσώπων.
  • Το ποσό των 5.000€, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νομικών προσώπων – πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισμα των οφειλών του δανειολήπτη προς το πιστωτικό ίδρυμα.

3. Απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων που δεν είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ειδικά σημεία επικοινωνίας

Τμήμα Καθυστερήσεων

  • Αλεξανδρούπολη: Λ. Δημοκρατίας 137, τηλ. 8011010555
  • Δράμα: Μ. Αλέξανδρου 7, τηλ. 8011010555
  • Ορεστιάδα: Κωνσταντινουπόλεως 221, τηλ. 8011010555

Χρήσιμα Έντυπα