Εταιρική Διακυβέρνηση

Αρχική / Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Τράπεζα έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό πλέγμα διαδικασιών και πολιτικών που σε συνδυασμό με την οργανωτική της δομή προάγει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όσον αφορά στον τρόπο διοίκησης, λειτουργίας, ελέγχου και διαφάνειας προς όφελος των συνεταίρων, των πελατών και των εργαζομένων της.

Ο στόχος της εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι μόνο η διασφάλιση της διαφάνειας της Τράπεζας, αλλά και η προώθηση της αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξης των εργασιών της Τράπεζας, οδηγώντας την προς την κερδοφορία. Ουσιαστικά καθορίζει τους κανόνες άσκησης της εξουσίας.

Ο Νόμος 3873/2010, ο οποίος λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αποτελεί την βάση του, ενσωμάτωσε στην έννομη τάξη στην χώρα μας την Οδηγία 2006/46/EC5 της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Το νέο Δ.Σ. έλαβε αποφάσεις για την ενδυνάμωση των ανώτατων βαθμίδων της διοικητικής πυραμίδας της Τράπεζας και τροποποίησε τους κανονισμούς Επιτροπών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και το καταστατικό της Τράπεζας.

H Τράπεζα έχει ορίσει Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με αρμοδιότητες:

– Την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης
– Την επίβλεψη και αξιολόγηση των εργασιών της Τράπεζας
– Τη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Τράπεζας

Πέραν της επιτροπής ελέγχου η Τράπεζα έχει αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με στόχο την αξιολόγηση της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας όλων των επιμέρους μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που διέπουν τις λειτουργίες της. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά της, αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και είναι ανεξάρτητη από επιχειρησιακές μονάδες της Τράπεζας.