Επικαιροποίηση Στοιχείων ΚΥC

Αρχική / Επικαιροποίηση Στοιχείων ΚΥC

Επικαιροποίηση στοιχείων Φυσικών προσώπων

Η Τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα, υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί για τους πελάτες της τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, φορολογικών/οικονομικών και λοιπών στοιχείων βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών εγγράφων καθώς επίσης και να μεριμνά για την  επικαιροποίηση τους  σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων είτε για την έναρξη ή συνέχιση της τραπεζικής σχέσης είτε για τη διενέργεια μιας συναλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται ενημερωθείτε εδώ :

Ως φυσικά πρόσωπα ορίζονται οι Ιδιώτες πελάτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις.

 

Επικαιροποίηση στοιχείων Νομικών προσώπων

 Η Τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα, υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί για τους πελάτες της τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, φορολογικών/οικονομικών και λοιπών στοιχείων βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών εγγράφων καθώς επίσης και να μεριμνά για την  επικαιροποίηση τους  σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η πιστοποίηση της ταυτότητας των Νομικών προσώπων ανεξαρτήτου μορφής γίνεται με τη προσκόμιση των κατάλληλων νομιμοποιητικών εγγράφων, ώστε να διατυπώνεται η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός, ο τρόπος εκπροσώπησης του Νομικού προσώπου.

Επίσης, στις περιπτώσεις των Νομικών προσώπων απαιτείται η πλήρης πιστοποίηση και επαλήθευσης της ταυτότητας των συνδεδεμένων προσώπων όπως:

  • των νομικών εκπροσώπων
  • των μετόχων ή των πραγματικών δικαιούχων ,όπως προκύπτουν είτε  από τα νομιμοποιητικά έγγραφα είτε από τη σχετική δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται ενημερωθείτε εδώ :