Ανακοινώσεις

Αρχική / Ανακοινώσεις

19-07-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΑΜΑΣ & ΕΒΡΟΥ

Ενημέρωση για την τροποποίηση – αναθεώρηση στις 19-07-2018 του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης :

26-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΑΜΑΣ & ΕΒΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της σκοπούμενης συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ και για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής σας και διαφάνειας, όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συγχώνευσης είναι στη διάθεση των μεριδιούχων της Τραπέζης προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 :

19-07-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΑΜΑΣ & ΕΒΡΟΥ

Ενημέρωση για την τροποποίηση – αναθεώρηση στις 19-07-2018 του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης :

26-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΑΜΑΣ & ΕΒΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της σκοπούμενης συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ και για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής σας και διαφάνειας, όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συγχώνευσης είναι στη διάθεση των μεριδιούχων της Τραπέζης προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 :