Σχέδιο συγχώνευσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας & Έβρου

Σχέδιο συγχώνευσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Δράμας & Έβρου

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΡΑΜΑΣ & ΕΒΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της σκοπούμενης συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ και για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής σας και διαφάνειας, όλα τα σχετικά έγγραφα της εν λόγω συγχώνευσης είναι στη διάθεση των μεριδιούχων της Τραπέζης προκειμένου αυτοί να λάβουν γνώση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 73 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 :