Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων από COVID-19 MME

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων από COVID-19 MME

«Το πρόγραμμα “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων από COVID-19 MME” αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους. Η συγκεκριμένη Δράση εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Τοµέων Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥ∆Ε – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα μεριμνήσει για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.»

Ενημερωθείτε: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ